مهدی - عزیزخانی

عزیزخانی ( شناسه صنفی : 0468406127 )
  • user0073912549@gmail.com
  • 09126267361
  • تهران - کیانشهر - خیابان شهید مهدی صالحی - خیابان شهید حسین عزیزخانی - پلاک 93 - طبقه همکف
درجه : یک تلفن : 33887690 کدپستی : 1858673481